Prijzen – Awards

4 juni 2018 De coin van de Wapenadjudant KMar aan mij uitgereikt vanwege mijn inzet voor diversiteit & inclusie bij de Koninklijke Marechaussee.
June 4 2018 The coin of the Command Senior Enlisted Advisor of the Royal Dutch Military Police handed out to me because of my efforts for diversity & inclusion at the Koninklijke Marechaussee.

===============================================

13 januari 2018 Blijk van Waardering Vereniging Mensa Nederland
January 13, 2018: special charter Mensa the Netherlands

Jury rapport over Blijk van Waardering 2018 Grethe van Geffen
Grethe heeft in slechts 5 jaar Stichting Mensa Fonds professioneel op- en uitgebouwd. De Mensa Awards worden op hoge waarde geschat door de genomineerden en het winnen ervan is een eer. Grethe stopt heel veel liefde in de stichting, vanuit de oprechte wens hoogbegaafdheid tot nut van de samenleving in te zetten. Zij draagt zo bij aan de goede naam van vereniging Mensa. Grethe is van nature een bestuurder met een scherpe blik voor de noden van een groep. Wat zij als bestuurder al op de kaart heeft gezet voor hoogbegaafden, Mensalen in het bijzonder, is onnavolgbaar. Voorheen als voorzitster, ook internationaal veel impact, nu als voorzitster van het Mensa Fonds, geeft zij steeds vorm aan een positieve beeldvorming rond hoogbegaafden in de maatschappij. De professionalisering van het Mensa Fonds vinden we deze nieuwe waardering zeker waard.

Report of the Mensa jury: Special Charter 2018 Grethe van Geffen
Grethe has professionally built and expanded the Mensa Foundation in just 5 years. The Mensa Awards are highly valued by the nominees and winning them is an honour. Grethe puts a lot of love in the foundation, deriving from the genuine desire to use high giftedness for the benefit of society. Like that she contributes to the good name of Mensa the Netherlands. Grethe is naturally a board member with a keen eye for the needs of a group. What she already put on the map as a board member for high gifted people is inimitable. Before as chair of the Mensa association, with moreover a lot of international impact, now as chair of the Mensa Foundation, she keeps creating a positive image around high giftedness in society. The professionalisation of the Mensa Foundation is reason for the Jury to award this special charter.

======================================================

award Mensaal 2013

19 januari 2014: prijs Vereniging Mensa Nederland: Mensaal 2013
January 19, 2014: award Mensa the Netherlands: Mensan of the year 2013

Film persoonlijke toelichting voorzitter jury: http://youtu.be/GKlmXdSeyrg
Video personal explanation jury chair (in Dutch):
http://youtu.be/GKlmXdSeyrg


Jury rapport over Mensaal 2013 Grethe van Geffen


Er waren een overweldigende hoeveelheid nominaties voor Grethe en voor de jury was de keuze snel gemaakt. Ze heeft zich bijna 6 jaar met een tomeloze energie ingezet voor Mensa. Tot op koninklijk niveau! Ze heeft een enorme hoeveelheid werk verricht. Een voorzitter is immers ook een vrijwilliger. De koers die Grethe heeft ingezet met professionalisering en internationalisering, heeft Mensa tot een serieuze gesprekspartner gemaakt in landelijke discussies over hoogbegaafdheid. Ze heeft dat met veel inzet gedaan en als vereniging moeten we haar daar dankbaar voor zijn! En omdat mensen die de leiding nemen altijd links en rechts op verzet en kritiek stuiten, is een waardering voor zoveel inzet op zijn plaats. Grethe heeft met veel energie de vereniging geleid, in vaak roerige tijden. Als een rots in de branding bleef zij zich inzetten voor de doelen die zij voor ogen heeft. Grethe onuitputtelijk bleef ze als voorzitter gaan voor Mensa. Of het nu in de politiek, op onderwijsterrein of sociaal in de vereniging, Grethe gaf het goede voorbeeld. Super wat ze al die tijd gedaan heeft voor Mensa. Heel erg fijn dat ze zich zo ingezet heeft voor de sigXteens ook voor het respecteren en activeren van de jongeren binnen Mensa.

Report of the Mensa jury: Mensan of 2013 Grethe van Geffen
The overwhelming amount of nominations for Grethe made the life of the jury easy. She has consistently committed to Mensa during almost 6 years with boundless energy. Even at royal level! She has performed an enormous quantity of work. Surely a chair is a volunteer too. The direction Grethe chose to professionalize and internationalize has positioned Mensa as a serious partner in national discussions about high giftedness. She has done that with a lot of commitment; as Mensa association we must be really thankful for that! And since people who take on leadership positions always face some opposition and criticism, our appreciation for so much commitment is well in place. Grethe has guided our association with a lot of energy, through oft tumultuous times. As a tower of strength she kept working on the goals she aimed for. Grethe was inexhaustible in her commitment to go for Mensa as chair. Regardless whether political activities were at stake or the educational field or the social side of Mensa, Grethe gave the good example. Super what she has done for Mensa during all that time. Very nice also that she invested so much in the sigXteens and respected and activated young members in Mensa.

=======================================================

3 januari 2014: oorkonde stichting Mensa Fonds voor bijzondere verdiensten
January 3, 2014: charter Dutch Mensa Foundation for special services

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.